โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ประวัติโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยได้รับการสนับสนุนด้านที่ดิน  เงินทุน รวมทั้งการก่อสร้างจาก คุณสมพร บุณยคุปต์ โดยได้ตั้งชื่อสถานพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าของที่ดิน คือ “พล.ท.พระวิชัยยุทธเดชาคนี” โดยมีนายรังษี รัตนปราการ เป็นกรรมการผู้จัดการ  และมีคณะแพทย์และกรรมการผู้ก่อตั้งทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์
นพ.เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ
นพ.บุญเกตุ เหล่าวานิช
นพ.อัศวิน เทพาคำ
นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
นพ.ชวลิต ปรียาสมบัติ
นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

ในช่วงเริ่มแรก “วิชัยยุทธคลินิก” มีห้องตรวจโรค 5 ห้อง ห้องผ่าตัด 1 ห้อง ห้องคลอด 1 ห้อง ห้องให้การพยาบาล 1 ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยใน จำนวน 10 เตียง

  • พ.ศ.2522 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในเป็น 60 เตียง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลวิชัยยุทธ”
  • พ.ศ.2532 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยอีก 54 เตียง ทำให้โรงพยาบาลขณะนั้น มีเตียงรับผู้ป่วยในได้ทั้งหมด 114 เตียง
  • พ.ศ. 2539 ได้ก่อสร้างอาคาร “วิชัยยุทธเหนือ” และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 236 เตียง ทำให้จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ทั้ง 2 อาคาร มีทั้งหมด 350 เตียง
  • พ.ศ. 2547 ได้ก่อสร้างอาคาร “ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ” มุ่งเน้นการให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่างๆ โดยมีห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 75 ห้อง และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 114 เตียง อีกทั้งยังมีห้องประชุมใหญ่ขนาด 1,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล

การแพทย์เพื่อคุณภาพและคุณธรรม

“เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด”

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแล และติดตามผลการรักษา จากคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้จัดการประชุมทางวิชาการให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเป็นประจำ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากแพทยสภาและสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันของโรงพยาบาลภาคเอกชนที่สามารถจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์จากทั่วประเทศและของพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการตรวจรักษาที่มีคุณภาพในระดับสากลโดยคณะแพทย์กว่า 200 ท่าน และเจ้าหน้าที่กว่า 1,717 คน เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับการรักษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพที่มีมายาวนาน ดังนั้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” ให้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้

ความภาคภูมิใจของชาววิชัยยุทธ

ด้วยการรักษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธจึงได้ขอพระราชทานตราตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง
“ครุฑพ่าห์” ให้แก่ บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 จึงเป็น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราตั้งอันทรงเกียรติอย่างยิ่งนี้ ถือได้ว่า
เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรดาแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ ทุกคนจะยึดมั่นในมาตรฐานทางการแพทย์ และจริยธรรมในการให้บริการ
ตลอดไป

คณะกรรมการบริษัท

พล.ท. ศ.คลินิก นพ.ณรงค์ รอดวรรณะ

ประธานกรรมการบริษัท

นพ. พรต ทองวานิช

กรรมการบริษัท

นพ. ประพจน์ คล่องสู้ศึก

กรรมการบริษัท

นพ. ชำนาญ ภู่เอี่ยม

กรรมการบริษัท

นพ. วิเชียร กาญจนภูมิ

กรรมการบริษัท

นพ. กำธร เผ่าสวัสดิ์

กรรมการบริษัท

นพ. ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์

กรรมการบริษัท

นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์

กรรมการบริษัท

นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์

กรรมการบริษัท

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการบริษัท

นายนพดล เรืองจินดา

กรรมการบริษัท

นายเสริม เพ็ญชาติ

กรรมการบริษัท

นายไมเคิล มงคล จิตติวาณิชย์

กรรมการบริษัท

0