นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์

นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์

ตำแหน่ง :

  • กรรมการบริษัท
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยยุทธ

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ฝึกหัด :

  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • Saint Joseph Hospital, U.S.A.

แพทย์ประจำบ้าน : Saint Joseph Hospital, U.S.A. (Affiliated with Loyola University, U.S.A.)

การอบรมแพทย์เฉพาะทาง :

  • University of Chicago, U.S.A.
  • University of Illinois, U.S.A.

วุฒิบัตร :

  • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคข้อ
  • Diplomate, American Board of Internal Medicine
  • Diplomate, American Board of Rheumatology
0