this content porn xxx
หน้าแรก ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1 ตำแหน่ง มีเงินประกันรายได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการองค์กรแพทย์ ชั้น 18 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: office@vichaiyut.com โทร.02-265-7777 ต่อ  31986 - 7 

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (Ambulance)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (Ambulance)     2  อัตรา รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล รถธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย อายุ 25-35 ปี - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร - มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล - สามารถทำงานเป็นกะได้ -...

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด          2  อัตรา  รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบหน้าที่ในการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ - ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่น่าประทับใจ - เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ ทำความสะอาดและตรวจสอบเครื่องมือ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 19-30 ปี - สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ...

พยาบาล (ห้องคลอด) 

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องคลอด)       1  อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานห้องคลอดอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ - ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพให้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจ - สามารถประยุกต์ความรู้และหลักการทางการพยาบาลในการแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยหรือญาติได้อย่างเหมาะสม -...

พยาบาล (OPD)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (OPD)   3  อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงาน OPD อย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ - ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพให้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจ - สามารถประยุกต์ความรู้ และหลักการทางการพยาบาลในการแก้ไขปัญหา...

พยาบาล (คลินิกโรคกระดูกและข้อ / เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (คลินิกโรคกระดูกและข้อ / เวชศาสตร์ฟื้นฟู)    2 อัตรา  คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงาน OPD อย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ - ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก...

ผู้ช่วยพยาบาล (ER, ICU, ห้องผ่าตัด, ไตเทียม)

ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยการพยาบาล (ER, ICU, ห้องผ่าตัด, ไตเทียม)  หลายอัตรา  คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า - ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตร 1 ปี - สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำล่วงเวลาได้ - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ...

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย รายละเอียดงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล - ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย - อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาช่วยบริการ คุณสมบัติผู้สมัคร - ชาย อายุ 18-30 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6 /ปวช./ปวส. - ทำงานเป็นกะได้ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ - สามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือเฉพาะหน้าได้ดี - มีความอดทน / มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา - หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20...

เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ     2  อัตรา - ทำหน้าที่ล่ามในการแปลภาษา (INTERPRETER) และเป็นผู้ประสานงาน (Liaison officer) ให้กับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยและญาติ - ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องของโรงพยาบาลรวมทั้ง คำปรึกษา การสอบถามทาง โทรศัพท์และอีเมล์ - ดูแลและประสานงานถ่ายทอดข้อมูลจากแพทย์ให้กับผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย-เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม...

https://www.sexvibe.video/

0