หน้าแรก ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

พยาบาล (ห้องผ่าตัด)  

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องผ่าตัด)   คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ - ถ้ามีประสบการณ์ห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีความซื่อสัตว์ มีความรับผิดชอบระเอียดรอบคอบ - มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail:...

พยาบาล (IPD)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (IPD)   คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777...

เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง   หลายอัตรา รายละเอียดของงาน รับจ่ายเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน...

พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (IPD ,OPD , ER , ไตเทียม)

ตำแหน่งงาน พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (IPD ,OPD , ER , ไตเทียม)  หลายอัตรา  รายละเอียดงาน - รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ - เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม - อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ - ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า - ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร...

พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)

ตำแหน่งงาน พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)    10     อัตรา  คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความยินดีร่วมพัฒนามาตราฐานงานคุณภาพ งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในระบบสากล - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ...

พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)     คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ ถ้ามีประสาบการณ์ห้องส่องกล้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail:...

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร    1    อัตรา รายละเอียดของงาน นัดหมายและจัดประชุม ทำรายงานการประชุมต่างๆ ทำรายงานการประชุม ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล บริหารจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี มีความซื่อสัตย์...

อายุรแพทย์ทั่วไป

ตำแหน่งงาน อายุรแพทย์ทั่วไป รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มีประกันรายได้แพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ E-mail: medcenter@vichaiyut.com โทร.02-265-7777
0