หน้าแรก ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)

ตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)    2 อัตรา รายละเอียดของงาน - รับการนัดหมาย เลื่อนนัดหมาย ผู้ป่วยต่างชาติทางโทรศัพท์ - สามารถคัดกรองความต้องการ การสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้รับบริการต่างชาติได้อย่างถูกต้อง - มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความอดทน ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 23 - 35...

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 19-30 ปี - สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ปวส. - ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (6 เดือน หรือ 1 ปี) - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2...

พยาบาล (ICU)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ICU)  หลายอัตรา  คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ - มีประสบการณ์ ICU จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล...

พยาบาล (ห้องผ่าตัด)  

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องผ่าตัด)   คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ - ถ้ามีประสบการณ์ห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี    3  อัตรา รายละเอียดของงาน - สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีได้ - เคยผ่านงานโรงพยาบาลพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี - มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการตัดสินใจ - มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ใจรักงานบริการ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี - มีความอดทน /...

พยาบาล (IPD)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (IPD)   คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777...

เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง   หลายอัตรา รายละเอียดของงาน รับจ่ายเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน...

พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (IPD ,OPD , ICU)

ตำแหน่งงาน พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (IPD ,OPD , ICU)  หลายอัตรา  รายละเอียดงาน - รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ - เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม - อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ - ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า - ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 1 ปี -...

พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)     คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ ถ้ามีประสาบการณ์ห้องส่องกล้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail:...
0