หน้าแรก ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ช่างศิลป์

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ช่างศิลป์  1  อัตรา รายละเอียดของงาน รับผิดชอบหน้าที่ในการผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์และชิ้นงานศิลป์ภายในโรง พยาบาล เช่น ปริ๊นป้าย การตัดป้าย การตัดชิ้นงานสติกเกอร์ สามารถปรับ AW ที่ได้รับจากกราฟฟิกดีไซน์เพื่อนำมาผลิตชิ้นงานได้ ดูแลความเรียบร้อยด้านงานป้ายต่าง ๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์...

เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง   หลายอัตรา รายละเอียดของงาน รับจ่ายเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน...

พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (OPD) รับสมัครด่วน!

ตำแหน่งงาน พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (OPD) รับสมัครด่วน! หลายอัตรา  รายละเอียดงาน - รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ - เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม - อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ - ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า - ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 1 ปี - มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ -...

เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการบริหาร (เดินเอกสาร)

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการบริหาร (เดินเอกสาร)    1     อัตรา  รายละเอียดงาน - เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร - จัดหมวดหมู่เอกสารแบบฟอร์ม - ติดต่อประสานงานภายใน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย อายุ 20 -35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้...

พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)

ตำแหน่งงาน พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)    10     อัตรา  คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความยินดีร่วมพัฒนามาตราฐานงานคุณภาพ งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในระบบสากล - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ...

พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)    1     อัตรา  รายละเอียดของงาน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อและโรคติดต่อในโรงพยาบาล เฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร เฝ้าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาแก่บุคลากร คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา การพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการทำด้านควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้ออย่างน้อย...

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร    1    อัตรา รายละเอียดของงาน นัดหมายและจัดประชุม ทำรายงานการประชุมต่างๆ ทำรายงานการประชุม ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล บริหารจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี มีความซื่อสัตย์...

อายุรแพทย์ทั่วไป

ตำแหน่งงาน อายุรแพทย์ทั่วไป รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 180,000 บาทต่อเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ E-mail: medcenter@vichaiyut.com โทร.02-265-7777

แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

ตำแหน่งงาน แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ มีประกันรายได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067  
0