นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)

2168

this content porn xxx

นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)    1   อัตรา

รายละเอียดของงาน
– ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ
– ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ร่วมจัดหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือทางปฏิบัติงานและเอกสารทางวิชาการ
– สนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
– ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
– เจาะเลือด และสามารถออกหน่วยบริการเจาะเลือดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– ปริญญาตรีวิททยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด