ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

986

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด          2  อัตรา 

รายละเอียดของงาน
– รับผิดชอบหน้าที่ในการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
– ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่น่าประทับใจ
– เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ ทำความสะอาดและตรวจสอบเครื่องมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 19-30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ปวส.
– ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ( 6 เดือน หรือ 1 ปี )
– พร้อมที่จะพัฒนาความรู้และเรียนรู้เครื่องมือใหม่ที่ทันสมัยเสมอ
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
– มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1.9]