หน้าแรก ร่วมงานกับเรา บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์

ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ตำแหน่งงาน ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์   1    อัตรา  รายละเอียดของงาน จัดหา จัดซื้อ ควบคุมดูแลเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเพียงพอและปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ , บริหารธุรกิจ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น , อ่านภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)    1     อัตรา  รายละเอียดของงาน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อและโรคติดต่อในโรงพยาบาล เฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร เฝ้าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาแก่บุคลากร คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา การพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการทำด้านควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้ออย่างน้อย...

อายุรแพทย์ทั่วไป

ตำแหน่งงาน อายุรแพทย์ทั่วไป รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 180,000 บาทต่อเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ E-mail: medcenter@vichaiyut.com โทร.02-265-7777

แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

ตำแหน่งงาน แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ มีประกันรายได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067  

ผู้ช่วยทันตกรรม

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยทันตกรรม  หลายอัตรา รายละเอียดของงาน จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ช่วยงานทันตกรรมและทำหัตถการ ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ จัดตารางนัด และแฟ้มประวัติของผู้ป่วยในแต่ละวันให้ถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี มีประสบการณ์ผู้ช่วยทันตกรรม 1 ปีขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน...

นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)

นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)    2   อัตรา รายละเอียดของงาน ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมจัดหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารทางวิชาการ สนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเทคนิคการแพทย์ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ...

แพทย์ตรวจสุขภาพ

ตำแหน่งงาน แพทย์ตรวจสุขภาพ 1 อัตรา รายละเอียดของงาน ปฏิบัติงานอายุรกรรม และตรวจสุขภาพ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้แล้วแต่ประสบการณ์การทำงาน ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากจบอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067
0