พยาบาลวิชาชีพ ER (Full Time)

3302

ตำแหน่งงาน พยาบาลวิชาชีพ (Full Time) OPD / หน่วยพิเศษ  หลายอัตรา 

รายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
 • ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ ตลอดจนดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์
 • ปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต รายงานแพทย์ และทำงานบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการสำคัญของแพทย์
 • ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับเวร ส่งเวร และมีการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด