หน้าแรก ร่วมงานกับเรา บุคลากรสนับสนุน

บุคลากรสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ช่างศิลป์

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ช่างศิลป์  1  อัตรา รายละเอียดของงาน รับผิดชอบหน้าที่ในการผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์และชิ้นงานศิลป์ภายในโรง พยาบาล เช่น ปริ๊นป้าย การตัดป้าย การตัดชิ้นงานสติกเกอร์ สามารถปรับ AW ที่ได้รับจากกราฟฟิกดีไซน์เพื่อนำมาผลิตชิ้นงานได้ ดูแลความเรียบร้อยด้านงานป้ายต่าง ๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์...

เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง   หลายอัตรา รายละเอียดของงาน รับจ่ายเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน...

เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการบริหาร (เดินเอกสาร)

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการบริหาร (เดินเอกสาร)    1     อัตรา  รายละเอียดงาน - เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร - จัดหมวดหมู่เอกสารแบบฟอร์ม - ติดต่อประสานงานภายใน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย อายุ 20 -35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้...

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร    1    อัตรา รายละเอียดของงาน นัดหมายและจัดประชุม ทำรายงานการประชุมต่างๆ ทำรายงานการประชุม ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล บริหารจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี มีความซื่อสัตย์...
0