หน้าแรก ร่วมงานกับเรา บุคลากรสนับสนุน

บุคลากรสนับสนุน

เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)

ตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)    2 อัตรา รายละเอียดของงาน - รับการนัดหมาย เลื่อนนัดหมาย ผู้ป่วยต่างชาติทางโทรศัพท์ - สามารถคัดกรองความต้องการ การสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้รับบริการต่างชาติได้อย่างถูกต้อง - มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความอดทน ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 23 - 35...

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี    3  อัตรา รายละเอียดของงาน - สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีได้ - เคยผ่านงานโรงพยาบาลพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี - มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการตัดสินใจ - มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ใจรักงานบริการ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี - มีความอดทน /...

เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง   หลายอัตรา รายละเอียดของงาน รับจ่ายเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน...
0