ร่วมงานกับเรา

  • รายละเอียดของงาน

  • ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
  • ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ ตลอดจนดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์
  • ปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต รายงานแพทย์ และทำงานบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการสำคัญของแพทย์
  • ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับเวร ส่งเวร และมีการติดตามประเมินผล
    คุณสมบัติผู้สมัคร

   • ชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
   • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
   • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
   • มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ

หมายเหตุ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

  • รายละเอียดของงาน

  • มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling
  • มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Cliniacl Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic,
   เคมีบำบัด

    คุณสมบัติผู้สมัคร

   • จบปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 หรือ 6 ปี
   • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
   • มีใจรักในงานบริการ
   • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
   • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
   • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรที่จัดได้

หมายเหตุ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

 • ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ชาย/หญิง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การบริหารการจัดการระบบเทคโนโลยี หรือระบบโรงพยาบาล 3 ปีขึ้น
  รายละเอียดของงาน

 • มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ PHP, Java, Mysql, SQL, ASP, Crystal Report
 • มีพื้นฐาน Linux (พิจารณาเป็นพิเศษ)
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22 – 28 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี มีทักษะในการพัฒนาระบบ/พัฒนาโปรแกรมฯ
  • ผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับในส่วนงาน Network 1 ตำแหน่ง
 • มีประสบการหรือมีความสนใจในงานพัฒนาคุณภาพ HA หรือ JCI และการจัดอบรม
 • ใช้ Computer ได้ดี สามารถจัดทำสถิติพื้นฐานได้
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  รายละเอียดของงาน

 • สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลกำหนด
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  • ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  รายละเอียดของงาน

 • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ทำความสะอาดอุปกรณืเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 • ช่วยเตรียมการตรวจ เก็บสิ่งส่งตรวจภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลหัวหน้าทีม
 • สามารถปฏิบัติงานการบริการช่วยเหลือการพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพ
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
  • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 • เพศหญิง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • เพศหญิง
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
  รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบรายชื่อคนไข้รับใหม่ สิทธิการเบิกต่างๆ และเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม
 • ตรวจสอบว่ามีคนไข้ห้องไหนที่ส่ง Lab ตรวจและตามผล Lab ให้ครบ
 • เช็คของ Supply และนำไปแลก Key เบิกเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยและคลังสินค้า
 • เตรียมเอกสารรับผู้ป่วยใหม่และเก็บหน้าป้ายเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน
 • รับโทรศัพท์และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  รายละเอียดของงาน

 • ทำหน้าที่ล่ามให้บริการและอำนวยความสะดวกทางด้านภาษาต่อชาวต่างชาติผู้มารับบริการของโรงพยาบาล
 • ประสานงานให้มีความเข้าใจและสื่อสารที่ถูกต้องต่อกันระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้
 • ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องของโรงพยาบาลรวมทั้งคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกต่อชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจต่อโรงพยาบาลทั้งการสอบถามทางโทรศัพท์และอีเมล์
 • จัดเตรียมเอกสารและช่วยอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษากับคนไข้ ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในหัตถการพิเศษ เช่น การผ่าตัดหรือส่องกล้อง เป็นต้น
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน ฟัง
  • มีใจรักในงานบริการ
  • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
  • มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  รายละเอียดของงาน

 • ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ
 • ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมจัดหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารทางวิชาการ
 • สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
  รายละเอียดของงาน

 • คำนวณกำหนดปริมาณอาหารดัดแปลงสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วยให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
 • ประเมินภาวะโภชนาการเพื่อให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 • ให้คำปรึกษาถ่ายทอดความรู้ทางโภชนาการและโภชนบำบัดตามแผนการรักษาของแพทย์
 • สนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโภชนบำบัด
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • หญิง อายุ 22-28 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
  • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
  • หากผ่านการด้านอาหารโภชนาการและโภชนบำบัดในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้
 • เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม
 • อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ
 • ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน
  • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
  • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
  รายละเอียดของงาน

 • สามารถเขียน SQL Command ได้ดี
 • เคยผ่านงาน BI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พัฒนาระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ Tools Power BI
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
  • ขยัน รักการพัฒนา เรียนรู้ได้ไว้
  • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  รายละเอียดของงาน

 • พิจารณากระบวนการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • พิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านงานประกันและประสานงานกับบริษัทประกัน
 • จัดเตรียมข้อมูลและอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานประกัน
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานประกัน
 • ติดตามและแสวงหาโครงการประกันที่จะดึงลูกค้าพรีเมี่ยมมาใช้บริการ
 • เสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับบริษัทประกัน
 • สรุปผลกำไรของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของลูกค้าประกัน
 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์
  • ขยัน รักการพัฒนา เรียนรู้ได้ไว้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  รายละเอียดของงาน

 • ต้อนรับบริการผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ตอบข้อสอบถามข้อมูลต่างๆ และแจ้งพบแพทย์เพื่อรักษา
 • จัดใหเพบแพทย์ที่เหมาะสมหรือตามที่ผู้ป่วยระบุนัดหมายเข้ามา
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งผู้ป่วยได้รับยา จ่ายเงิน กลับบ้าน
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  รายละเอียดของงาน

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย
 • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 18-28 ปี
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช./ปวส.
  • ทำงานเป็นผลัดได้
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 0 – 1 ปี
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

หมายเหตุ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com