ความฉลาด 7Q ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกปัจจุบัน

324

this content porn xxx

เด็กในยุคปัจจุบันมีคนแตกต่างกับในเด็กอดีตค่อนข้างมาก ไม่ว่าเป็นด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ความสะดวกสบาย การเดินทาง หรือการรับข่าวสารข้อมูลที่มีความหลากหลายที่ส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาการของเด็กๆ ดังนั้น การเสริมสร้างความฉลาดในทางต่างๆ ในทุกๆ มิติย่อมเป็นสิ่งที่ดี และไม่ควรสอนให้ลูกหลานมีความฉลาดโดดเด่นทางใดเพียงอย่างเดียว เพราะอาจเป็นสาเหตุให้อนาคตของเขาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

วันนี้เราจะแนะนำความฉลาด 7Q ที่มีผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันกันค่ะ
IQ – Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญา ในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล
EQ – Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ ในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น ควบคุม อารมณ์ ยับยั้งชั่งใจตนเอง และแสดงออกอย่างเหมาะสม
CQ – Creativity Quotient ความฉลาดทางการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการ หรือแนวคิดใหม่ๆ ออกมาในรูปแบบต่างๆ แสดงออกมาจากการเล่น การวาดรูป และการประดิษฐ์สิ่งของ
MQ – Moral Quotient ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ เน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงาม ตามหลักศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
PQ – Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากการเล่นเป็นการพัฒนาความสามารถของเด็กในหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ โดยการที่พ่อแม่เล่นกับลูกอย่างใกล้ชิด
AQ – Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวกับปัญหาเฉพาะได้ดี และพยายามเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเอง มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ย่อมแพ้อะไรง่ายๆ
SQ – Social Quotient ความฉลาดการเข้าสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น การพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อคนในสังคม เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ยกตนเองเหนือใคร

จากการสำรวจพบว่าในปัจจุบันเด็กที่มี IQ สูงจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิต การเรียน การทำงาน มากกว่าเด็กทั่วไป 20% แต่อาจไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีความฉลาดในทางอื่นๆ ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมีความสุขได้เช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด