บริการตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยากในคู่สมรสโดยการตรวจครั้งเดียว

1758

this content porn xxx

เนื่องจากสาเหตุการมีบุตรยากในคู่สมรสมีหลายสาเหตุ ทั้งในฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการตรวจให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มให้การรักษา การตรวจหาสาเหตุเหล่านี้ในอดีต ต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร อย่างน้อย 2-3 เดือน ทำให้คู่สมรสต้องเสียเวลามาพบแพทย์หลายครั้งกว่าจะได้เริ่มการรักษา แต่ในปัจจุบันโดยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ เราสามารถให้บริการตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยากในคู่สมรสแบบเบ็ดเสร็จในการนัดพบแพทย์ครั้งเดียว โดยท่านสามารถปฏิบัติตัวดังนี้
ก.ฝ่ายหญิง

 • นัดพบแพทย์ในวันที่ 8 ถึง 10 ของระดู (ในกรณีที่ท่านมีรอบเดือนสม่ำเสมอ 28 วัน) โดยนับวันที่ระดูมาวันแรกเป็นวันที่ 1
 • งดน้ำและอาหารมา 6 ถึง 8 ชั่วโมง สำหรับเจาะเลือดตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อเตรียมตั้งครรภ์

ข.ฝ่ายชาย

 • ให้มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในระยะ 3 ถึง 5 วันก่อนวันนัด เพื่อเตรียมตรวจน้ำเชื้อ
 • งดน้ำและอาหารมา 6 ถึง 8 ชั่วโมง สำหรับเจาะเลือดตรวจสุขภาพทั่วไป

ท่านจะได้รับการตรวจเหล่านี้เพื่อหาสาเหตุการมีบุตรยาก
ก.ฝ่ายหญิง

 • เจาะเลือดตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
 • ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจภายใน เช็คมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเพื่อตรวจสภาพมดลูกและรังไข่ซึ่งจะเป็นการประเมินทั้งความผิดปกติทางกายวิภาค สภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะทั้งสอง รวมไปถึงการตรวจดูความสัมพันธ์กันในการทำงานของมดลูกและรังไข่
 • การตรวจดูสภาพโพรงมดลูกและการตีบตันของท่อนำไข่ โดยใช้อัลตราซาวด์ด้วยเทคนิคพิเศษ และ/หรือ เอ็กซเรย์ฉีดสี

ข.ฝ่ายชาย

 • เจาะเลือดตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ซักประวัติ และตรวจร่างกาย พร้อมอวัยวะสืบพันธ์
 • ตรวจน้ำเชื้อ ตรวจหาความผิดปกติของตัวอสุจิ

การตรวจทั้งหมดนี้ท่านจะสามารถทราบผลได้ในการมาพบแพทย์ เพียงครั้งเดียว และแพทย์จะสามารถให้การวินิจฉัย และวางแผนการรักษาท่านได้อย่างรวดเร็ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โทรศัพท์ 022657777 ต่อ 51252, 51253

แพทย์ผู้เขียน

สูติ-นรีแพทย์ทางด้านรักษาผู้มีบุตรยาก
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]