วัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน

ประกาศแจ้งการลงทะเบียนคูปองรับวัคซีน Moderna
สำหรับผู้จองวัคซีน รอบที่ 1 ในเดือนกรกฏาคม 2564

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนคูปอง
รพ.วิชัยยุทธเปิดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1 ลงทะเบียนคูปอง
ได้ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยเข้าสู่ระบบลงทะเบียนคูปองด้วยวิธีสแกน QR Code หลังคูปองเพื่อเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนได้ที่นี่

• กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนคูปอง ท่านจะไม่สามารถนัดหมายวันรับวัคซีนได้
• หลังลงทะเบียนคูปองแล้ว ท่านจะไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี โดยโรงพยาบาลจะฉีดวัคซีนให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในระบบลงทะเบียนและนัดหมายเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 : นัดหมายรับวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคูปองเรียบร้อยแล้ว

• เมื่อวัคซีนพร้อมให้บริการ รพ.จะส่ง SMS แจ้งให้ท่านเข้าระบบนัดหมายรับวัคซีน โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
• หากท่านยืนยันเลือกวันนัดหมายรับวัคซีนแล้ว ท่านจะยังสามารถเข้าระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนกำหนดวันนัดเดิม
• เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมแจ้งขยายเวลาการส่งมอบวัคซีน รพ.จึงขอแจ้งขยายเวลาการใช้คูปองฉีดวัคซีนที่จะหมดอายุลงใน 31 ม.ค. 2565 โดยขยายให้ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2565
• ทางรพ.จะออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมคืนเงินส่วนต่างค่ามัดจำวัคซีน มูลค่า 50 บาท ให้กับผู้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่เข้ารับบริการ

ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line VCH Moderna : @vchmoderna

———-

ความสำคัญของคูปอง
• คูปองเป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องเก็บรักษาอย่างดี เพื่อใช้แสดงสิทธิ์การรับวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการกับผู้ถือคูปองและมีรายชื่อตรงกับนัดหมายรับวัคซีนที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยโรงพยาบาลจะแจ้งกำหนดและขั้นตอนการนัดหมายรับวัคซีนให้ท่านทราบอีกครั้ง

ขอความกรุณาท่านอ่านเงื่อนไขการเข้ารับบริการด้านหลังคูปองฉีดวัคซีนก่อนทำการลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนในครั้งถัดไป หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่าน Line @vchmoderna

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับคูปองฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna และไม่สามารถออกคูปองฉบับใหม่เพื่อทดแทนได้

เลขที่คูปอง รหัสคูปอง
• เลขที่คูปอง หมายถึง ลำดับของคูปอง เลขที่คูปองไม่ได้เป็นเลขที่ลำดับการได้รับการฉีด การจัดลำดับการฉีดจะคำนึงถึงหลายปัจจัย อาทิ จะจัดการฉีดให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ เลยเป็นอันดับแรก (จากฐานข้อมูลหมอพร้อม)
รหัสคูปอง หมายถึง รหัสเลขที่เฉพาะของคูปองแต่ละใบ ซึ่งใช้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อยืนยันความถูกต้องของคูปอง

รพ.จะสามารถเริ่มลงทะเบียนรับวัคซีนในระบบได้เมื่อไหร่
• ทาง รพ. จะแจ้งช่องทางและวิธีการลงทะเบียนในระบบผ่านช่องทางสื่อสารหลักของทาง รพ.ให้ท่านทราบอีกครั้ง

กรณีที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ประสงค์รับวัคซีนด้วยตนเอง สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้หรือไม่
• สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้ แต่ห้ามนำไปจำหน่ายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ รพ.จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
อย่างไรก็ตาม การโอนสิทธิ์นี้ ต้องทำก่อนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในระบบของ รพ. เพราะถ้าลงทะเบียนในระบบแล้วจะไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้รับฉีดให้ผู้อื่นได้อีก

ใบเสร็จรับเงิน และเงินคืนค่ามัดจำ 50 บาท
• ท่านจะได้รับใบเสร็จชำระค่าวัคซีนในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และรพ.จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง 50 บาท โดยจะออกใบเสร็จ 1 เข็มต่อ 1 ใบเสร็จ และจะคืนเงิน 50 บาทต่อครั้งที่ฉีด (กรณีฉีด 2 เข็ม เราจะคืนเงิน 2 ครั้งๆ ละ 50 บาท เมื่อมาฉีดวัคซีน)

แนวทางการรับวัคซีนทางเลือก Moderna 

ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูล
Website : www.vichaiyut.com     LINE : @Vichaiyut    Facebook : Vichaiyut Hospital
Line VCH Moderna : @vchmoderna