ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พันโท นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์

1337

this content porn xxx

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พันโท นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ผู้เป็นดั่งเสาหลักสำคัญที่ได้สร้างและวางรากฐานการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ โดยยึดมั่นในคุณภาพและคุณธรรม ผู้เป็นดั่งครูผู้หล่อหลอมบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าใจและเข้าถึงการบริการผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เน้นการเอาใจใส่ดูแลและให้เกียรติเสมือนครอบครัวที่เชื่อมั่นศรัทธา และไว้วางใจมากว่า 52 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
22 กุมภาพันธ์ 2565

*********

    

            พันโท นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2472 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรคนที่ 3 ของพลโท พระวิชัยยุทธเดชาคนีกับคุณหญิงกมลวรรณ บุณยคุปต์ จบการศึกษาเตรียมแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี พ.ศ. 2499 และในปี พ.ศ. 2501 ได้รับทุนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Tulane ประเทศสหรัฐอเมริกา

พันโท นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง บุกเบิกภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และท่านเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคเมืองร้อน โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลงานวิจัยอันโดดเด่น คือ การค้นพบสาเหตุของโรค Eosinophilic Meningitis ซึ่งเกิดจากพยาธิ Angiostrongylus cantonensis ในหอยโข่ง และพยาธิตัวจี๊ด ผลงานเหล่านี้ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก กล่าวได้ว่าอาจารย์เป็นผู้ให้กำเนิดแพทย์โรคติดเชื้อของประเทศไทย และท่านยังได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์ ประจำปีพ.ศ. 2557 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

กว่า 52 ปีของการดำเนินกิจการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย (ที่มิใช่โรงพยาบาลขององค์กรด้านศาสนา) ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการก่อร่างสร้างรากฐานของโรงพยาบาลจนแข็งแกร่ง สร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่มีเอกลักษณ์ของการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง จนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจของผู้ป่วยและญาติมาอย่างยาวนาน กระทั่งปีพ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง “ครุทพ่าห์” ให้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานครุฑพ่าห์ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอาจารย์ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และกำกับดูแลการดำเนินกิจการด้วยคุณภาพและคุณธรรมตราบเท่าทุกวันนี้

*********

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.1]