ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

1377

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิชัยยุทธเหนือ และวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธที่ผ่านมา

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด