ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจะดำเนินการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์

77


ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจะดำเนินการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความทันสมัยและประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าได้ในช่วงแรก

โรงพยาบาลต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด