คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
สำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด ในนามโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ซึ่งดำเนินกิจการเป็นสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
บริษัทฯจะดำเนินการ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และอื่น ๆ
2. การส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
3. เพื่อแจ้งการจ่ายเงินปันผลและการโอนเงินจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
4. การกำหนดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น
5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำสัญญา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ email address
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารที่ปรากฏเลขที่บัญชีธนาคาร
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เช่น คู่สมรส บุตร บิดามารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้จัดการมรดก ผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการโอนหุ้น และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับกิจการงานทะเบียนผู้ถือหุ้น/งานประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ สามารถขีดฆ่า หรือทำให้มองไม่เห็นข้อมูลนั้น เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น และเมื่อท่านยุติความเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่ทั้งนี้บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับแต่การติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯจะสิ้นสุดลง เว้นแต่ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปนานกว่า 10 ปี หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการด้านสุขภาพ บริการวิเคราะห์ข้อมูล หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯว่าจ้าง
2. สถาบันการเงินต่างๆที่บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อผลประโยชน์ในข้อมูลทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
3. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่างๆของบริษัทฯให้แก่ประชาชนทั่วไป
5. ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษาทางบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เป็นต้น
6. ให้บุคคลหรือหน่วยงานตามคำสั่งศาล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทฯกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตาม หมวด 3 ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่และวิธีการติดต่อบริษัทฯ
บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อสงสัยใดๆท่านสามารถติดต่อ คณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เลขที่ 53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2265-7777
email: medcenter@vichaiyut.com

การทบทวนเปลี่ยนแปลงคำประกาศ
บริษัทฯอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศที่สำคัญใดๆ พร้อมกับประกาศฉบับปรับปรุง ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565