นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เป็น สถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นหลัก เพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อมารับบริการ โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็น ข้อมูลสุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจึงขอแจ้งวัตถุประสงค์ และรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. การยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ
2. กระบวนการรักษาพยาบาล รวมถึง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสี และอื่น ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการรักษาพยาบาล
3. การพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านรักษาพยาบาล
4. การนัดหมายเข้ารับบริการ การส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
5. ความปลอดภัยขณะอยู่ใน หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
1. ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน และข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการตรวจรักษา ผลการตรวจทางรังสีและทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การใช้ยา การแพ้ยา รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการรักษาพยาบาล
2. ข้อมูลจากการบันทึกภาพถ่าย เสียงสนทนาทางโทรศัพท์ โทรเวช และ กล้องวงจรปิด
3. ข้อมูลการชำระเงิน
4. ข้อมูลเวชระเบียน ไม่มีนโยบายลบ หรือทำลาย ไม่กำหนดระยะเวลาการเก็บ แต่จัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีตาม พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 หากมีความจำเป็นต้องลบ หรือทำลายเวชระเบียน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจต่าง ๆ
2. การส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลอื่น ตามที่เจ้าของข้อมูลหรือญาติผู้มีอำนาจร้องขอ หรือการส่งต่อข้อมูลสุขภาพทั้งหมดไปยังบริษัทประกัน ตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้กับบริษัทดังกล่าว หรือการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
3. การส่งต่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสุขภาพ ไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลอื่น เช่น บริษัทคู่สัญญากับโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามกระบวนการรักษาพยาบาล ตัวอย่าง เช่น บริษัทเตรียมอาหาร รักษาความปลอดภัย เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงสถาบันการเงิน เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
1. ข้อมูลที่เป็นกระดาษจะอยู่กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น และจะถูกทำลายตามวิธีมาตรฐานเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้
2. ข้อมูลที่อยู่ในระบบ Hospital Information System (HIS) มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่และวิธีการ
ท่านสามารถติดต่อคณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-7777
อีเมล medcenter@vichaiyut.com

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
(แก้ไข จาก 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด