แพ็กเกจส่องกล้อง

1643

“อย่ารอให้มะเร็งทางเดินอาหารถามหา”

แพ็กเกจส่องกล้อง
เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบข้อบ่งชี้ความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพ แต่ยังไม่มีอาการ

*ผู้สนใจต้องพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพโปรแกรม 2 ขึ้นไป ก่อนเท่านั้น*

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
ราคา 16,500 บาท

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro & Colonoscopy)
ราคา 27,000 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รายการที่แพ็กเกจที่ไม่ครอบคลุม
• ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและหลังการเข้ารับบริการส่องกล้อง
• ค่าใช้จ่ายหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหรือภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการส่องกล้อง
• ค่าหัตถการแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และค่าตรวจชิ้นเนื้อ ในกรณีที่พบความผิดปกติ และแพทย์ต้องทำการตัดชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่น ๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษาหรือตรวจติดตามผลการรักษา และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ผู้สนใจตรวจแพ็กเกจนี้ ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามโปรแกรมของโรงพยาบาลก่อนเท่านั้น ตั้งแต่โปรแกรม 2 ขึ้นไป ก่อนเท่านั้น
• ราคานี้เป็นการใช้ยานอนหลับ (Conscious sedation) ในการส่องกล้องเท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องใช้วิธีการวางยาหรือดมยาสลบ ผู้เข้ารับบริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง
• กรณีพบว่าต้องทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าหัตถการของแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ เพิ่มเติมจากค่าแพ็กเกจ
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]