แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

4071

“ก้าวสู่ชีวิตคู่อย่างมั่นใจ”

รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 • ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกายพร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  ตรวจดูกรุ๊ปเลือด Blood Group & Rh Factor
  ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิล Hemoglobin Typing
  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAb
  ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
  ตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์ HIV
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (สำหรับผู้หญิง) Rubella IgG

ราคา 3,000 บาท สำหรับผู้ชาย
ราคา 3,200 บาท สำหรับผู้หญิง

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
• กรณีผู้ที่เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์
ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์
และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด 10% สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์
เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มเติมภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ
• กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51252-53

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด