นพ. กิตติศักดิ์ หมั่นเขตรกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาสื่อสาร: ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเวลาสถานที่
-**เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ได้ที่ 02-2657777 ต่อ แผนกนัด-