ทพญ. รุ่งรัก สาริกะวณิช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ทันตแพทย์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญอื่น: รักษารากฟัน
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชารักษารากฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร: N/A
วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-19.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์09.00-19.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ