ทพญ. จุฑากรณ์ ศุกรีเขตร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ทันตแพทย์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญอื่น: ใส่ฟัน
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร: N/A
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-12.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 13.00-16.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 09.00-12.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 13.00-16.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 09.00-12.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 13.00-16.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 09.00-12.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 13.00-16.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 09.00-12.00 (สัปดาห์ที่ 3 และ 5) ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 13.00-16.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0