ทพญ. หัทยา ศิริสวย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยกรรมช่องปาก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี
วุฒิบัตร: สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร09.00-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ09.00-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี09.00-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์09.00-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ