นพ. กรีฑา ม่วงทอง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: โสต-ศอ-นาสิกแพทย์ 
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ประจำบ้าน: กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: Pediatric Otolaryngology, The Children's Memmorail Hospital, USA
วุฒิบัตร:
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • Certificate in Pediatric Otolaryngology, USA

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-12.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์ 13.00-16.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 16.00-19.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 09.00-11.30 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 15.00-19.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 09.00-12.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 15.00-19.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 13.00-16.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 13.00-16.00 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0