นพ. คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติ-นรีแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง: Fellowship of Urogynecology, The Johannes-Gutenberg University Mainz, Germany
วุฒิบัตร:
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • Certificate of Urogynecology

วัน เวลา สถานที่
- **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ได้ที่ 02-2657777 ต่อ แผนกนัด -
0