นพ. ชนินทร์ พีระบูล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศรีนครินทร์
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร08.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี08.00-17.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์08.00-15.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์09.00-17.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0