นพ. ชัชวาล เลิศบุษยานุกูล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Arthroscopy and Sports Medicine, Samsung Medical Center, Seoul, Korea

วุฒิบัตร:
  • สาขาออร์โธปิดิกส์
  • ประกาศนียบัตร สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
  • Certificate of Fellowship in Arthroscopy and Sports Medicine, Korea

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-19.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ