นพ. ชัยธวัช เทียนวิบูลย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ด้านโรคระบบประสาท
ภาษาสื่อสาร: ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: Neurology, Siriraj Hospital
การอบรมเฉพาะทาง:
  • Stroke and Neurosonology, Ramathibodi Hospital
  • Research Fellow in Neurosonology, Stroke and Cerebrovascular disease, WFUBMC

วุฒิบัตร:
  • Neurology
  • Stroke and Cerebrovascular disease
  • Neurovascular ultrasound, the American Society of Neuroimaging

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
จันทร์ 13.00-17.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร 10.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร 13.00-17.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ 10.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ 13.00-17.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี 10.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี 13.00-17.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์ 10.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์ 13.00-17.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อาทิตย์ 10.00-15.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0