นพ. ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเวลาสถานที่
-**เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ได้ที่ 02-2657777 ต่อ แผนกนัด-