นพ. ณัฐพงษ์ สนธยานนท์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ประจำบ้าน: กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: Fellowship in Geriatric Medicine, University of South Florida, USA
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • Certificate of  Geriatric Medicine

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00-19.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ