นพ. ธัชชัย พิพิธพันธ์พิพิท
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านระบบปัสสาวะ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเวลาสถานที่
อังคาร14.00-17.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี14.00-17.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ