นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ด้านหลอดเลือด
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ประจำบ้าน:
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • General Surgery, Mayo Medical School, USA

การอบรมเฉพาะทาง: Vascular Surgery, Mount Sinai Medical Center, USA
วุฒิบัตร:
  • Board Certified in General Surgery ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  •  Board Certified in General Surgery, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
  • Board Certified in Vascular  Surgery, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-19.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
เสาร​์14.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ