นพ. บัญชา สถิระพจน์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์โรคไต
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: อายุรแพทย์โรคไตและอายุรแพทย์ กองอายุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาโรคไต
วุฒิบัตร:
  • อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • สาขาวินิจฉัยขั้นพื้นฐานโรคไต

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16.00-19.00 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
เสาร​์ 08.30-11.30 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0