นพ. พิรุณ จุฬาโรจน์มนตรี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • โรงพยาบาลน้ำยืน

แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Internal Medicine
  • Thai Board of Cardiology

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-12.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
จันทร์13.00-18.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร08.00-12.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร13.00-18.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ13.00-18.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี08.00-12.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี13.00-18.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์08.00-12.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์13.00-17.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อาทิตย์08.00-12.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ