นพ. ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง:
  • Fellowship in Cardiology, University of Alberta Hospitals, Canada
  • Research Fellow, University of California, Davis, USA

วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-15.00 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร 09.00-15.00 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ 09.00-15.00 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี 09.00-15.00 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์ 09.00-15.00 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
เสาร​์ 09.00-12.00 ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0