นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง:
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Clinical Cardiac Eletrophysiology Fellowship, University of Michigan, USA

วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • Certificate in Cardiac Electrophysiology, USA

วันเวลาสถานที่