นพ. วิริยะ เล็กประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติ-นรีแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดขอนแก่น
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: Thai Board of Obstetrics and Gynecology
วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร07.00-14.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ07.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์07.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์09.00-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ