นพ. วีรพงษ์ เสถียรพาณิชย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเฉพาะทาง: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร: Thai Board of Internal Medicine
วันเวลาสถานที่
จันทร์08.30-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์12.30-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร08.30-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร12.30-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ08.30-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ12.30-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี08.30-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี12.30-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์08.30-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์12.30-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์08.30-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0