นพ. สัญญา ประชาพร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร: สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-19.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ