นพ. สุดหล้า ปรีชานนท์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลหนองคาย
  • โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครพนม

แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร:
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Thai Board of Rehabilitation Medicine)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝังเข็ม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00-12.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์13.00-15.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร10.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร13.00-15.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ10.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ13.00-15.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี10.00-12.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี13.00-15.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์10.00-12.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์13.00-15.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์09.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0