นพ. สุดหล้า ปรีชานนท์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลหนองคาย
  • โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครพนม

แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร:
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Thai Board of Rehabilitation Medicine)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝังเข็ม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์ 13.00-15.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 10.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร 13.00-15.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ 10.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ 13.00-15.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี 10.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 13.00-15.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 10.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 13.00-15.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 09.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0