นพ. สุรพันธ์ สิทธิสุข
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Mayo Clinic, USA
  • Cleveland Clinic, USA

วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • Fellowship in Cardiovascular Diseases, USA
  • Fellowship in Cardiac Electrophysiology and Pacing,USA

วันเวลาสถานที่
เสาร​์14.00-15.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ