นพ. สุรศักดิ์ โกมลจันทร์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ด้านโรคระบบประสาท
ความเชี่ยวชาญอื่น: รังสีรักษาระบบประสาท
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  • โรงพยาบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่

แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Fellow in Neurocritical Care, Saint Louis University School of Medicine, USA
  • Fellowship in Interventional Neuroradiology, University of Zurich, Switzerland

วุฒิบัตร:
  • สาขาประสาทวิทยา
  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  • Certificate Neurocritical Care, USA
  • Certificate Interventional Neuroradiology, Switzerland

วันเวลาสถานที่
จันทร์18.00-20.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ