นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจเด็ก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: Pediatric Cardiology, Oregon Health and Sciences University, USA
วุฒิบัตร:
  • Certificate of General Pediatrics
  • Certificate of Pediatric Cardiology

วันเวลาสถานที่
อังคาร17.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ