นพ. อภิชัย ลีละสิริ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ประจำบ้าน:
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การอบรมเฉพาะทาง:
  • Hematology โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • Hematology-Oncology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA

วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Internal Medicine
  • Thai Board of Hematology and Medical Oncology
  • Certificate of Postdoctoral Fellow in Hematology-Oncology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 17.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 13.00-15.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 09.00-12.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0