นพ. เจริญไชย เจียมจรรยา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติ-นรีแพทย์ทางด้านรักษาผู้มีบุตรยาก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร:
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

วัน เวลา สถานที่
เสาร​์ 13.00-16.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0