นพ. เฉลิมพล ไชยรัตน์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาสื่อสาร:
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลสุรินทร์ ­­
แพทย์ประจำบ้าน: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเวลาสถานที่
-**เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ได้ที่ 02-2657777 ต่อ แผนกนัด-