นพ. เภสัชกรรัฐพันธ์ ละมูล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโลหิตวิทยา
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

วันเวลาสถานที่
อังคาร17.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ17.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ