นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: มะเร็งทางนรีเวช
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
  • Advance Gynecologic Oncologyal Endoscopy

วุฒิบัตร:
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • สาขามะเร็งวิทยานรีเวช

วันเวลาสถานที่
อังคาร13.00-16.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี17.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์09.00-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ