พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร:
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 08.00-17.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 08.00-17.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 08.00-17.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 08.30-12.30 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0