พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร:
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วันเวลาสถานที่
อังคาร08.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ08.00-17.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี08.00-17.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์08.00-17.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์08.30-12.30ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0