พญ. ขนิษฐา กิตติศาสตรา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: รังสีวินิจฉัย
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลระยอง
  • โรงพยาบาลบางละมุง

แพทย์ประจำบ้าน: สาขารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: Thai Board of Diagnostic Radiology
วันเวลาสถานที่